Wicca

Wicca is in de jaren '50 van de vorige eeuw in concept ontwikkeld door Gerald Gardner. Inmiddels zijn er vele stromingen die in meer of mindere mate van zijn concept afwijken en zelfs binnen dezelfde stroming zijn niet alle covens gelijk. De één is wat traditioneler/formeler en de ander wat losser/flexibeler, etc. Doorgaans zitten de verschillen meer in de vorm en minder in de inhoud en kan je als ervaren wiccan moeiteloos aan elkaars vieringen deelnemen. Wij hanteren een eigentijdse meer op de natuur gerichte en minder formele vorm van Gardner's concept. Onze kernpunten staan hieronder beschreven. Deze pagina besluiten wij met de beantwoording  van actuele vragen over gender, ras, politiek en ongewenst gedrag.

Wicca is een pantheïstische vruchtbaarheids/natuurreligie

De oneindige cyclus van de natuur

De jaarlijkse cyclus van de natuur speelt in de wicca en het paganisme in het algemeen de belangrijkste rol. Dit heeft oude wortels: in vroeger tijden leefden mensen dicht bij de natuur, omdat ze voor hun overleving van de natuur afhankelijk waren. Geen of te weinig gewas / wild / vee / nakomelingen, ect. was een recept voor ondergang. Zoals uit de recente geschiedenis blijkt zijn rampen, pandemie en oorlog nog steeds van directe invloed onze voedselvoorziening, maar de effecten zijn veel indirecter en vertalen zich eerder in prijs dan beschikbaarheid.
De natuur is en blijft hoe dan ook onze belangrijkste leverancier van voedsel en helende stoffen. De natuur was er ook al toen de mens er niet was en zal er ook nog zijn als de mens verdwenen is. Ze past zich voortdurend aan de omstandigheden aan in de voortdurende drang het leven in al zijn varieteiten voort te zetten in een cyclus van uitzaaien, ontluiken, rijpen en afsterven. Het is aan ons om daar zorgvuldig en respectvol mee om te gaan. De cyclus van de natuur wordt door vrijwel alle pagans gevierd in 8 jaarfeesten (zie hieronder), die qua thema met de seizoenen meegaan. 

Schepping, godinnen en goden

De goddelijke bron / kosmische intelligentie / het AL of hoe je het ook wil noemen (Chaos in de Griekse mythologie) heeft het universum geschapen en manifesteert zich in alle aspecten van die schepping (= pantheisme), dus ook in de natuur en in jou. Om dat voor zchzelf te kunnen verklaren heeft de mens goden geschapen om die aspecten gestalte te geven. Wicca werkt in de basis met de levenbarende Moeder Godin (Moeder Aarde) en de zaadgevende Gehoornde God (Vader Zon), maar deze zijn inwisselnaar met andere goden afhankelijk het doel van een ritueel of je persoonlijke voorkeur. Doorgaans worden goden uit het het Germaanse, Keltische, Grieks/Romeinse of Egyptische pantheon gebruikt.
Anders dan bij de abrahamistische godsdiensten (Jodendom, Chistendom, Islam) staan deze goden naast de mensen en niet ver er boven. Religie is dan ook iets anders dan godsdienst. In religie wordt de persoonlijke connectie met de scheppende kracht gelegd. Bij een godsdienst wordt een god en de bijbehorende priesterklasse gediend.
Naast goden kunnen ook natuurkrachten geëerd worden, meestal in de vorm van plaatsgebonden natuurgeesten (bijv., elfen, trollen, nimfen en elementalen) afhankelijk van je persoonlijke voorkeur of de plaats. 

De reis op het levenswiel

Niet alleen de natuur maar ook de mens is onderhevig aan een cyclus. De meeste pagans gaan uit van het enige tijd voor de geboorte indalen van de ziel vanuit de goddelijke bron. Die ziel verlaat na de dood het lichaam verrijkt met ervaring en gaat weer op in de  goddelijke bron om vervolgens na loutering weer geïncarneerd te worden.  

Ceremoniele magie

Magisch is een woord dat vaak wordt gebruikt als je een ervaring hebt die je verstand of je verwachting te boven gaat, maar dit is toch iets anders dan magie. Magie is zaken willen veranderen op basis van wilskracht. Magie wordt vaak in één adem genoemt met wicca of hekserij, maar het één kan bestaan zonder het ander. Er zijn magiers binnen elke religie.

Om ceremoniele magie hanteerbaar te maken voor iedereen hebben wij een praktische methode ontwikkeld genaamd  Pragmagie. Dit werkt volgens de formule: (SMART gemaakte) Wens + Wil + Rituele/Energetische bekrachtiging + Actie = Resultaat. In het kort komt het hier op neer dat je je wens onderzoekt op wat je echt wil bereiken en die vervolgens in een magisch ritueel (wils)kracht geeft. Hoe meer energie je geeft in het ritueel, hoe beter de kans van slagen. Er zijn al naar gelang van het doel verschillende soorten magische rituelen van vederlicht tot zwaar en diepgaand en van solo- tot groepswerk. Het ritueel doet twee dingen: de belevenis programmeert / focust je brein (net als bijv. NLP dat doet) en het doet een bestelling bij het universum / de goddelijke bron. Door een betere focus op je wens/doel enerzijds en door wat je toevalt anderzijds bereik je uiteindelijk een resultaat. Of dat precies conform je wens is, hangt af van hoe SMART die wens was en hoeveel energie je erin gestopt hebt. Er is overigens geen witte of zwarte magie. Magie is neutraal. Het is je wens die wit of zwart is.

Hekserij

Wicca en witchcraft (hekserij) zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar ze zijn niet synomiem. Wicca is een religie en hekserij is een vaardigheid zoals bijvoorbeeld divinatie en kruiderij en kent geen formele rituelen. Wicca is ook niet de religie van de heksen; heksen kunnen net als magiers elke religie hebben of helemaal geen. Er zijn bijvoorbeeld ook christelijke heksen. Wel is het zo dat de meeste wiccans ook  aan hekserij doen. 'Heks' is binnen de wicca eerder een geuzennaam; wij prefereren de benaming 'Wijze' dat van het Saksische woord 'wice' afstamt.  

Samenvattend

Wicca is een pantehestische vruchtbaarheidsreligie / natuurreligie rond de cirkel van het leven. Die cirkel wordt gevoed door het AL en de tegengestelde energien die onderdeel zijn van het AL, vaak weergegeven als godinnen en goden. 
De meeste wiccans doen aan ceremomiele magie of hekserij.
Ceremoniele magie is het via een vast stramien uitvoeren van magische rituelen en complexe divinaties.
Hekeserij is de kunde van het beheersen van kruiderij, volksmagie en eenvoudige divinatie.  

Het schema hiernaast is een eenvoudige weergave van het bovenstaande. 

Actuele vragen over wicca

Wicca en gendervraagstukken

Wicca is in het Engeland van de jaren '50 en '60 ontwikkeld om de Britse/Europese oereligie rond de kosmissche vruchtbaarheidscyclus van mens en natuur nieuw leven in te blazen. De founding fathers, de naam zegt het al, waren wat tegenwoordig witte (oude) mannen genoemd wordt: Gardner, Sanders, Buckland, etc . De vrouw als Hoge priesteres had in uiterlijk vertoon weliswaar de hoofdrol, maar in de praktijk was het de Hoge prister die de lakens uitdeelde. Omdat wicca aanvankelijk als vruchtbaarheidsreligie was neergezet inclusief naakte en seksuele riten was er ook geen plaats voor niet-hetero's.

De founding fathers werden opgevolgd door een aantal mondige vrouwen, die de rol van Hoge Priesteres zo invulden dat zij ook daadwerkeli.jk de leiding over de coven hadden met de Hoge Priester in een faciliterende rol. Expliciet seksuele riten zijn naar de slaapkamer verbannen en de meeste covens werken ook niet meer naakt (skyclad) wat de kans op ongemakkelijke situaties belangrijk heeft doen afnemen.

Omdat expliciet seksuele riten niet meer openlijk plaats vinden is de ruimte ontstaan om mensen met een andere genderidentiteit toe te laten. In rituelen met energetisch werk ga je in de kracht gaat staan van de genderenergie die je het sterkst in je voelt.

Wicca en rascisme

Wicca is gebaseerd op Europese myhen en legenden en is daarom vanuit zijn aard niet het meest voor de hand liggende pad voor Afrikanen en Aziaten. Net zo min als bijvoorbeeld Voodoo of Hindoeisme het meest voor de hand liggende pad is voor autochtone Europeanen. Dit heeft geen rascistische intentie, maar is heeft te maken met waar je historische roots liggen. 

Wicca en klimaatactivisme

Wicca is een natuurreligie, leven in harmonie met de natuur en accepteren dat het klimaat op de wereld is al net zo lang aan verandering onderhevig als de wereld een dampkring heeft.  Grote en kleine ijstijden komen en gaan en langere en kortere golfbewegingen. De mens kan daar niest aan doen, behalve zorgen dat dit proces niet nodeloos beinvloed wordt door haar eigen vervuilende activiteiten. Dat maakt wiccans echter nog niet standaard tot klimaatactivisten. Dat s een persoonlijke keuze.

Wicca en nationalisme

Wicca baseert zich op oude prechristelijke tradities. Hier te lande betreft dat de tradities van Germanen, Kelten en Romeinen. Vondsten en overblijfselen worden geconserveerd, bestudeerd en benoemd tot cultureel erfgoed. Dat alles heeft echter niets te maken met nationalisme. Immers Nederland bestaat als nationale staat pas sinds de 16e eeuw toen de tradities van Germanen, Kelten en Romeinen al geschiedenis waren.

Grensoverschreidend gedrag

Eèn van de stelregels van wicca is: Doe wat je wilt, je ware wil. De restrictie daarbij is eel dat dit nooit ten koste mag gaan van andere covenleden, noch in handeling, noch in woorden.
Een tweede stelregel is: Wat binnen de coven gedeeld wordt, blijft binnen de coven.
Wie dat niet kan opbrengen hoort niet in een coven thuis.