Europese mythology en esoterie

In dit lespakket zulen wij het voornamenlijk hebben over de oorsprong en de kruisverbanden tussen de verschillende mythologien en hun invloed op (hedendaags) esoterie en paganisme. Wij gaan de verchillende mythologische verhalen niet herhalen in deze pagina's. Er is genoeg over te vinden op Youtube, in Wikipedia en andere media. De bedoeling van deze lessen is je op onderzoek te sturen. 

Definities

Een mythe is een verhaal waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden en waarin vaak goden, vreemde wezens en/of helden centraal staan. Een mythe bevat waarheden die bijvoorbeeld zin- en betekenisgevend, leerzaam en instructief zijn voor de mens binnen de gemeenschap waarin de mythe wordt overgeleverd. Het geheel van mythen van een cultuur vormt een mythologie, bijvoorbeeld de Griekse, Keltische en Germaanse mythlogie.

Een sage is een traditioneel volksverhaal dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekend moment in de tijd en vaak gegroeid is om een historische kern. De sage is doorgaans een kortere vertelling dan een sprookje en behandelt een bepaalde vorm van volksgeloof. Een legende is ongeveer hetzelfde, maar dan van christelijke aard.

Esoterie is kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden, toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek. Esoterisch, occult en arcaan hebben gelijkaardige betekenissen en in de meeste contexten zijn de drie termen onderling verwisselbaar.

Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens, bijvoorbeeld de geschiedenis vanhet universum. Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews (mondelinge overdracht) en ongeschreven bronnen uit de archeologie. Sommige benaderingen zijn in de ene periode gebruikelijker dan in de andere. Het tijdperk van de gebeurtenissen uit de periode vóór het schrift staat bekend als prehistorie.

 

Inhoud

Hoofdstuk 1: Mythologische rampen gaat over twee rampen die hun sporen in de geschiedenis en de mythologie hebben achtergelaten t.w. De Zondvloed (11650 voj) en de Theraramp (1625 voj)

Meer is in voorbereiding